Genel Tecrübe

DOLSAR su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden enerji üretimi ve dağıtımına, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarından ulaşım yapıları ve çeşitli amaçlı binalara kadar birçok alanda önemli tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesinde görevler almış, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir. DOLSAR’ın Enerji, Su, Ulaşım, Çevre ve Binalardan oluşan ana faaliyet alanları ile ilgili genel tecrübesi aşağıda özetlenmiştir.


Enerji alanında hidroelektrik, termik, güneş, rüzgar, nükleer gibi çeşitli tipte enerji santralları, şalt sahaları, trafo merkezleri ve iletim hatları ile ilgili geniş tecrübeye sahip olan DOLSAR, özellikle hidroelektrik enerji santrallarında  Türkiye’de en önde gelen tecrübeyi temsil etmektedir. DOLSAR aralarında; yurt içinde Atatürk (2.400 MW), Karakaya (1.800 MW), Keban (1.340 MW), Ilısu (1.200 MW) gibi, yurt dışında ise Diamer Basha (4.500 MW), Dasu (4.320 MW) gibi dünyanın en büyük hidroelektrik santrallarının da yer aldığı, kurulu güçleri 1,2 MW’dan 4.500 MW’a değişen, yaklaşık 35.000 MW toplam kurulu güce sahip, ikiyüz civarında projenin çeşitli aşamalarında mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmiştir. Yukarıda bahsedilen kurulu güç tutarının yaklaşık %60’ı Türkiye’deki, %40’ı ise yurt dışındaki projelere aittir. Türkiye’nin hesaplanan toplam hidroelektrik enerji potansiyelinin 48.000 MW olduğu ve 2020 sonu itibariyle bu kapasitenin yaklaşık 30.000 MW’ının işletmede olduğu dikkate alındığında DOLSAR’ın bu konuda sahip olduğu tecrübenin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

DOLSAR’ın bu alandaki tecrübesi master plan ve fizibilite raporlarının, kavramsal/kesin projelerinin, uygulama projelerinin,  teknik şartnamelerin, keşif/metrajların, ihale dokümanlarının ve kredi başvuru raporlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, ekipman montajı kontrolü, fabrika ve şantiye testleri, geçici ve kesin kabuller, işletmeye alma, izleme ve rehabilitasyon hizmetleri de dahil olmak üzere bir projenin planlanmasından işletmeye alınmasına kadar geçen süreç ile işletme aşaması da dahil olmak üzere tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD), Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) veya otoprodüktör modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de, yukarıda bahsedildiği şekilde, projelerin tüm aşamalarında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

DOLSAR Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi ve Uluslararası Hidroelektrik Enerji Birliği (IHA) üyesi olup ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen “Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Yetki Belgesi”ne sahiptir.

(Enerji – Seçilmiş Projeler)

Su alanında DOLSAR barajlar, göletler, regülatörler, su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ve yağmursuyu, sulama ve drenaj başta olmak üzere birçok önemli projede görev almış, projelerin çeşitli aşamalarında önemli hizmetler gerçekleştirmiştir.

DOLSAR aralarında bir kaç metre yükseklikteki regülatörlerden Diamer Basha (272 m), Yusufeli (270 m), Deriner (249 m), Dasu (242 m), Ermenek (230 m) gibi yükseklikleri, Atatürk (84.5 milyon m3) gibi gövde hacmi açısından dünyanın sayılı barajları arasında bulunan çeşitli tipte barajların yer aldığı ikiyüzden fazla baraj, gölet ve regülatörün, aralarında Kıbrıs Su Temini Projesi ile İstanbul,  Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi büyükşehirlerin ve Azerbeycan ile Pakistan’da yer alan çeşitli kent ve yerleşimlerin su temini ve dağıtımı projelerinin, aralarında Eskişehir, Kahramanmaraş, Muğla gibi şehirlerle, Azerbaycan’daki ve Pakistan’daki çeşitli kent ve yerleşimler için kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin, aralarında GAP sulamalarının işletme, bakım ve yönetimi projesinin de bulunduğu 2 milyon ha’dan fazla sulama projesinin, aralarında dünyanın en uzun sulama tünellerinden Şanlıurfa Tünelleri (toplam 52 km uzunluğunda, 7,62 m çapında)’nin de bulunduğu sulama, enerji ve su temini amaçlı birçok tünelin mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini başarı ile gerçekleştirmiştir.

DOLSAR bu alanda ayrıca Kızılırmak Havzası Master Planı, Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak Nehir Havzaları Yönetim Planları, İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı, Ankara İçmesuyu Temini Master Planı ve Fizibilite Raporu gibi geniş kapsamlı havza, su temini, atıksu ve kırsal kalkınma planlama çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

DOLSAR su yapılarının denetim Hizmetlerinin yapılması konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Su Yapıları Yetkili Denetim Firması Belgesi”ne sahiptir.

(Su – Seçilmiş Projeler)

Ulaşım alanında DOLSAR, birçok yol, otoyol, demiryolu, havaalanı, liman projelerinin ve bu projelere ait tüneller, köprüler viyadükler de dahil olmak üzere tüm sanat yapılarının mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektedir.

DOLSAR’ın bu alandaki tecrübesi İstanbul Havalimanı (165 mio yolcu/yıl), Gebze-İzmir Otoyolu (407 km), Kuzey Marmara Otoyolu (194 km), Karakoram Otoyolu (130 km) (Pakistan),  Havelian-Thakot Otoyolu (120 km) (Pakistan), Milot-Morine Otoyolu (115 km) (Arnavutluk), Kayaş-Kırıkkale Çift Hat Demiryolu (80 km), Silifke-Mut Devlet Yolu (78 km) gibi çeşitli ulaşım projelerini, Derince Limanı Master Planı ve Fizibilite Raporu, Türkiye Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Planı, Balıkçılık Kıyı Yapıları Master Planı gibi çeşitli planlama çalışmalarını kapsamaktadır. Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunulmuş olan yol, otoyol, demiryollarının toplam uzunluğu 2500 km’nin üzerindedir.

DOLSAR’ın tecrübesi master plan ve fizibilite raporlarının, kavramsal/kesin projelerinin, uygulama projelerinin,  teknik şartnamelerin, keşif/metrajların, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, geçici ve kesin kabuller, işletmeye alma ve rehabilitasyon hizmetleri ile işletme aşaması da dahil olmak üzere bir projenin tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

(Ulaşım – Seçilmiş Projeler)

Çevre alanında DOLSAR, çevresel ve sosyal etki değerlendirme ve izleme hizmetleri ile içmesuyu arıtma tesisleri,  atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı ve katı atık yönetimi konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

DOLSAR Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Çevresel Etki İzleme hizmetleri gerçekleştirmek üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer almakta olup, enerji, su temini, ulaştırma alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda birçok proje için ÇED Raporları hazırlamış, Çevresel ve Sosyal Etki İzleme hizmetlerini gerçekleştirmiştir. DOLSAR uluslararası finansman kuruluşları ve muhtelif ülkelerin ihracat kredi kuruluşları gereksinimleri için de benzer çalışmaları yapmakta olup bu konuda da geniş tecrübe sahibidir.

DOLSAR’ın içmesuyu arıtma tesisleri konusundaki tecrübesi aralarında Gaziantep (Düzbağ-Kartalkaya) İçmesuyu Arıtma Tesisi (1.050.000 m3/gün) , Antalya (Karacaören İçmesuyu Arıtma Tesisi (700.000 m3/gün), İzmit İçmesuyu Arıtma Tesisi (480.000 m3/gün) gibi projelerinde bulunduğu kapasiteleri 42.500 m3/gün den 1.050.000 m3/gün’e değişen birçok projeyi kapsamaktadır. DOLSAR’ın Atıksu Arıtma Tesisleri alanındaki tecrübesi ise kapasiteleri 3.240 m3/gün den 202.800 m3/gün’e değişen 30’dan fazla projeyi kapsamakta olup Van Atıksu Arıtma Tesisi  (202.800 m3/gün), Serik (Antalya) Atıksu Arıtma Tesisi (135.000 m3/gün), Gebze (Kocaeli) Atıksu Arıtma Tesisi (120.000 m3/gün) bu projeler arasında sayılabilir.

DOLSAR bu alanda ayrıca Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı, Edirne-Ergene Taşkın Koruma Planlama Raporu, Konya, Antalya, Burdur, Kızılırmak Havzaları Kuraklık Yönetim Planları gibi geniş kapsamlı taşkın ve kuraklık planlama çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

(Çevre – Seçilmiş Projeler)

Bina projeleri alanında DOLSAR, eğitim tesisleri, laboratuvar binaları, hastaneler, toplu konutlar, iş ve ticaret merkezleri, büyükelçilik binaları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller gibi çeşitli amaçlı binaların mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde geniş tecrübe sahibidir. Marmara depreminden sonra Kocaeli, Gölcük ve Yalova’da inşa edilen iş merkezleri, Türkiye Eğitime Destek Projesi kapsamında dört ayrı sözleşme altında 16 ilde inşa edilen okul, lojman, spor tesisleri, Ankara’da inşa edilen Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı,  İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Adana’da İnşa edilen Adli Tıp Laboratuvarları, Etiyopya Büyükelçiliği ve Rezidans, Kampala/Uganda’da Ticaret Merkezi ve Konut Projesi ile İstanbul’da yeniden inşa edilen 40 okula ait mühendislik ve müşavirlik hizmetleri bu alandaki projelerden bazılarıdır.

DOLSAR’ın tecrübesi mimari projeler dahil olmak üzere, kesin/detay projelerinin, uygulama projelerinin, teknik şartnamelerin, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme görüşmeleri sırasında işverenlere gerekli desteğin sağlanması, inşaat kontrolü, geçici ve kesin kabuller ve işletmeye alma dahil olmak üzere bir projenin tüm aşamalarındaki mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. DOLSAR ayrıca yatırımcılar tarafından Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin finansmanına katkıda bulunan bankalar ve uluslararası finans kuruluşları için de mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

(Bina – Seçilmiş Projeler)